Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.15 Phẩm Dạ Ma Thiên Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:33 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ lại có bốn ức chư Thiên Dạ Ma thấy A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, long Vương, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, Dạ Xoa, Khẩn Na La, Hư Không Hành Thiên, Tứ Thiên Vương Thiên và Ðao Lợi Thiên cúng dường Phật đươc thọ ký, họ rất vui mừng hớn hơ » vô lượng, ở nơi Phật pháp họ phát khởi lòng tin ưa mà nghĩ rằng : Phật pháp như vậy rất lạ rất diệu.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Dạ Ma Thiên Thọ Ký
Thứ Mười Lăm

    Bấy giờ lại có bốn ức chư Thiên Dạ Ma thấy A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, long Vương, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, Dạ Xoa, Khẩn Na La, Hư Không Hành Thiên, Tứ Thiên Vương Thiên và Ðao Lợi Thiên cúng dường Phật đươc thọ ký, họ rất vui mừng hớn hơ » vô lượng, ở nơi Phật pháp họ phát khởi lòng tin ưa mà nghĩ rằng : Phật pháp như vậy rất lạ rất diệu. Ai chứng được Phật pháp ấy thì không gì chẳng biết, không gì chẳng thấy, không gì chẳng giản trạch, không gì chẳng chứng nhập. Nơi đã sanh chưa sanh hiện sanh, hoặc đã diệt sẽ diệt hiện diệt, hoặc nghiệp hoặc báo đều biết như thiệt. Rất lạ đức Như Lai có thể biết thế đế và đệ nhứt nghĩa, khéo biết hai đế ấy không còn gì khác. Ðức Phật Thế Tôn ở nơi pháp không,

    Khéo hay biết hay thấy, khéo biết giản trạch, khéo chứng tương ưng nên gọi là nhứt thiết trí. Gì gọi là thế đế ? Tất cả thế tục sanh tử hiện hành, ở nơi các pháp ấy đều biết rõ được cả. Ðệ nhứt nghĩa đế không có ngôn thuyết, không có người biết, chẳng phải sở hành của tâm, vì là vô tri nên không người hay nói không ai hiển thị, không ai nói dạy, không có ai nghe, vì là không nói nên cũng không người biết, không sanh không hiển bày, không người thấy, không người sắp đặt, không có nắm lấy, không có giác tri, không có năng đáo cũng không sở đáo, không thể gần kề, không thể đo lường, không có kiến lập, không có vứt bỏ, không sở tác không năng tác, không khen không chê, không lợi không suy, không ngợi không bay, không khổ không vui, chẳng phải sắc chẳng phải chẳng sắc, chẳng phải số chẳng phải chẳng số, chẳng phải sáng chẳng phải chẳng sáng, chẳng phải phiền não, chẳng rời phiền não, chẳng phải thế gian, chẳng phải Niết bàn, chẳng phải giác, chẳng phải quán, chẳng phải tiến chẳng phải thối, không động không tác, không có hí luận, vượt khỏi hí luận, tướng sắc được nói bất khả đắc, thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, tướng nhãn bất khả đắc, nhĩ tỉ thiệt thân và ý các tướng ấy cũng bất khả đắc, tướng sắc bất khả đắc, các tướng thanh hương vị xúc và pháp đều bất khả đắc, tướng nhãn thức bất khả đắc, các tướng nhĩ thức tỉ thức thiệt thức thân thức và ý thức đều bất khả đắc, tướng nhãn xúc bất khả đắc, các tướng nhĩ xúc tỉ xúc thiệt xúc thân xúc và ý xúc đều bất khả đắc, nhãn xúc sanh thọ bất khả đắc, nhĩ tỉ thiệt thân và ý xúc sanh thọ đều bất khả đắc, tướng sắc tư giác bất khả đắc, các tướng thanh hương vị xúc và pháp tư giác đều bất khả đắc, tướng không bất khả đắc, các giới địa thủy hỏa phong và thức đều bất khả đắc, tướng dục giới bất khả đắc, tướng sắc giới bất khả đắc, tướng vô sắc giới bất khả đắc, tướng hữu vi bất khả đắc, tướng vô vi bất khả đắc. Các tướng như vậy, nếu các pháp ấy được tuyên nói thì không người hay nói, các pháp như vậy như vậy gọi là những pháp bất khả thuyết. Phật pháp tối thắng, chúng sanh phám phu ngu si không học chẳng biết được nên họ nghe đến sanh kinh sợ. Ở nơi Phật pháp vì họ kinh sợ nên bèn thối thất nơi Nhứt thiết chủng trí. Chư Thiên và người đời nên phải xót thương các chúng sanh ấy, họ thường ở sanh tử bị nhiều khổ não

    Chư Thiên Dạ Ma quan sát các thế gian chúng sanh khổ não rồi, vì được Phật pháp và vié cúng dươéng Như Lai nên phát khởi tâm tinh tấn dũng mãnh, trần thiết đồ cúng dườnghơn trời Ðao Lợi để dâng cúng Phật, cúng dường xong đảnh lễ chưn Phật nhiễu Phật ba vòng rồi đứng qua một phía nói kệ tán thán đức Phật :

    «  Phật thấy các ấm đều không tịch
    Ở nơi giới nhập cũng như vậy
    Các căn tích tụ đều ly tướng
    Như Lai như thiệt biết rõ cả
    Bực trí thế gian nơi thiệt pháp
    Chẳng theo người nghe tự nhiên hiểu
    Ðó là thế đế và chon đế
    Ngoài đây không còn pháp thứ ba
    Như Lai thương xót tất cả loài
    Vì lợi thế gian nói tục đế
    Như Lai tuyên nói nơi thế gian
    Vì các chúng sanh hiển lục đạo
    Ðịa ngục súc sanh và ngạ quỉ
    Nhơn Thiên Tu La đủ sáu đạo
    Nhà hạ liệt và nhà thù thắng
    Bao nhiêu nhà nghèo và nhà giàu
    Các hàng nô bộc và tì sứ
    Các giống nam nữ và hai căn
    Bao nhiêu sáu đạo ở thế gian
    Ðức Phật Thế Tôn đều đã nói
    Quan sát các pháp thế tục rồi
    Vì lợi ích lời Phật tuyên nói
    Chúng sanh ưa thích nơi sanh tử
    Chẳng thể rơéi được tám sự đời
    Ðó là lợi suy và hủy dự
    Các thứ xưng cơ và khổ lạc
    Ðược lợi lòng họ liền vui mừng
    Thất lợi họ liền sanh sân não
    Sáu sự đời kia cũng như vậy 
    Thế gian đều theo tám sự ấy
    Ở trong tục đế mà nói chơn
    Kiến thức điên đảo cần phải rõ
    Trong chẳng sạch vui nói sạch vui
    Trong không có ngã nói có ngã
    Trong pháp vô thường nói là thường
    Ở trong tướng ấy luôn nắm lấy
    Nghe giáo pháp của đức Phật dạy
    Họ bèn sợ chê chẳng tin nhận
    Chê bai thiệt giáo của Như Lai
    Sẽ đọa địa ngục rất khốn khổ
    Phàm ngu tham cầu nơi thế lạc
    Càng thọ vô biên trăm thứ khổ
    Nếu ai được ở trong Phật pháp
    Quan sát như vậy chẳng điên đảo
    Bỏ rời sanh tử vào Niết bàn
    Như rắn kia lột bỏ da cũ
    Tất cả các pháp thể tánh không
    Không chẳng có tướng đệ nhứt nghĩa
    Nếu nghe pháp không mà ưa thích
    Chắc được vô thượng đại Bồ đề
    Như Lai như thiệt nói pháp ấy
    Dứt trừ nghi ngờ cho chư Thiên
    Ðều phát tâm Vô thượng Bồ đề
    Vì độ tất cả chúng sanh vậy
    Chư Thiên như vậy phát tâm rồi
    Thảy đều mừng vui tâm thanh tịnh
    Ðược nghe Phật pháp tối thắng rồi
    Chúng chư Thiên đây đều thành Phật »

    Ðức Thế Tôn biết thâm tâm tin ưa của bốn ức Dạ Ma Thiên nên hiện tướng mỉm cười.

    Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ kheo nói kệ hỏi Phật :

    « Phật vì thế gian mà mỉm cười
    Tất cả chúng đây đều sanh nghi
    Ngưỡng mong Thế Tôn nói rõ cho
    Khiến tất cả chúng đều mừng rỡ
    Ðược nghe thọ ký chư Thiên rồi
    Tất cả đại chúng đều hớn hở
    Người có trí huệ phát dũng mãnh
    Ở trong Phật pháp làm như lời
    Hàng chúng thù thắng của Như Lai
    Có đủ pháp khí công đức Phật
    Lành thay tuyên nói lời đẹp hay
    Ðể nhiếp tất cả đại chúng vậy
    Nghe Phật công đức long vui mừng
    Các đại chúng đây quyết sẽ được
    Nghe đức Như Lai thọ ký rồi
    Ðúng pháp sẽ siêng tu tinh tấn
    Lành thay Thế Tôn Thầy Trời Người 
    Vì trừ nghi hoặc cho đại chúng
    Ngưỡng mong Thế Tôn mau nói rõ
    Ðại chúng nhứt tâm ưa thích nghe
    Trời Dạ Ma kia được thọ ký
    Xin đức Thế Tôn mau nói rõ
    Các đại chúng đây đều vui mừng
    Tất cả đều phát tâm Bồ đề ”.

    Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo :

    “Vì lợi thế gian hiện tướng cười
    Mã Thắng đúng giờ khéo hỏi Phật
    Lợi ích vô lượng các đại chúng
    Vì nghe công đức của Như Lai
    Các chúng sanh ưa thích tham sân
    Không biết ưa nơi công đức Phật
    Tâm họ ngu si bị mê loạn
    Sẽ chìm mãi trong biển sanh tử
    Với Phật chánh pháp nếu tin ưa
    Ðã từng thỉnh hỏi nơi Phật trước
    Người tương ưng với tâm đại bi
    Người nầy sẽ được Phật công đức
    Nếu thấy chúng sanh bị si não
    Người trí với họ sanh lòng thương
    Các chúng sanh ấy nghe Phật đức
    Ðội lãnh Phật giáo như vòng hoa
    Chúng hội của Phật rất thanh tịnh
    Nơi chỗ Phật trước đã tu phước
    Họ đối với công đức Như Lai
    Ðội lãnh như vòng hoa bà sư
    Chỗ Phật trước chúng trời Dạ Ma
    Ðã tu trì giới trừ tham trước
    Nhàm lìa phiền não lòng thanh tịnh
    Với chúng sanh khổ sanh lòng thương
    Ðã từng gần gũi vô lượng Phật
    Số ấy nhiều như cát song Hằng
    Họ đã tu tập vô lượng lành
    Ðể cầu Vô thượng Bồ đề vậy
    Biết chúng sanh chìm trong phiền não
    Với chúng sanh khổ sanh lòng thương
    Nơi đấng cứu thế đại Ðạo Sư
    Bạch hỏi vô lượng pháp môn diệu
    Nay Phật Ðạo Sư vì họ nói
    Người nghe đều được thành Phật đạo
    Biết chúng sanh bị phiền não móc
    Vì họ nói pháp thiện thắng diệu
    Ðiều Ngự Trượng Phu đại Ðạo Sư
    Vì các chúng sanh nói pháp không
    Họ nghe pháp của Phật dạy rồi
    Các pháp không ấy đều biết rõ
    Ðó là không các pháp tướng không
    Nói không tự tánh pháp không tướng
    Biết rõ các Phật pháp như vậy
    Thảy đều an trụ Phật công đức
    Chúng ấy cúng dường nơi Như Lai
    Như pháp đều tự thọ ký biệt
    Ở kiếp tinh tú đời vị lai
    Thảy đều được thành vô thượng đạo
    Chư Phật như vậy không tăng giảm
    Số ấy đầy đủ bốn ức chẵn
    Thảy đều đồng hiệu Tịnh Trí Phật
    Khai ngộ vô lượng các chúng sanh
    Ðại Thiên hằng phục các ma oán
    Ðáp lời Mã Thắng đã bạch hỏi
    Chúng trời Dạ Ma đã mãn nguyện
    Ðại chúng Trời Người đều mừng rỡ ”.

Phẩm Dạ Ma Thiên Thọ Ký
Thứ Mười Lăm

HẾT

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Tổ Truyền Đăng

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cách nay 2556 năm 1. TỔ MA HA CA DIẾP Đồng thời đức Phật 2. TỔ A NAN Sanh sau Phật 30 năm 3. Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa)  Thế kỷ đầu sau Phật Niết-bàn 4. Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)  Cuối thế kỷ thứ nhất sau Phật Niết-bàn 5. Tổ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 514
  • Hôm nay: 10845
  • Tháng hiện tại: 2998210
  • Tổng lượt truy cập: 68423907

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile