Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.13 Phẩm Tứ Thiên Vương Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:32 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ có chín vạn Tứ Thiên VươngThiên thấy chư A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, Dạ Xoa, Khẩn Na La và Hư Không Hành Thiên cúng dường Phật được thọ ký, họ đề rất vui mừng hớn hở vô lượng, ở trong Phật pháp thâm tâm tin ưa.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Tứ Thiên Vương Thọ Ký
Thứ Mười Ba

    Bấy giờ có chín vạn Tứ Thiên VươngThiên thấy chư A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, Dạ Xoa, Khẩn Na La và Hư Không Hành Thiên cúng dường Phật được thọ ký, họ đề rất vui mừng hớn hở vô lượng, ở trong Phật pháp thâm tâm tin ưa. Ví như có người ngồi ghe bằng sành vào trong song tự nghĩ rằng: Ghe sành nầy chẳng bao lâu sẽ nứt bể, lúc đó chưa chìm phải mau vào bờ để khỏi bị thủy nạn. Chín vạn Tứ Thiên Vương Thiên nầy cũng như vậy, họ thầy oai thần của Phật nên khởi lòng tin ưa, vì muốn được Phật pháp nên họ phát tâm dũng mãnh cúng dường Như Lai.

    Tứ Thiên Vương và chin vạn trời Tứ Thiên  Vương hóa ra chín vạn tướng thất bửu rộng lớn trang nghiêm nhiều màu sắc đẹp lạ. Trong số ấy có nhiều trướng xích chơn châu, trướng hỏa châu, trướng lưu ly, trướng thiên chơn kim, trướng kim cương châu. Chín vạn trướng thất bửu ấy ở hư không bay nhiễu Phậtba vòng. Lại hóa chín vạn thiên nhạc ở hư không nhiễu Phật ba vòng. Lại hóa những hoa trời mạn đà la, ma ha mạn đà la, mạn thù sa, ma ha mạn thù sa, ca ca la bà, ma ha ca ca la bà, họ đem hoa trời ấy rải lên đức Phật, lại nhiễu Phật ba vòng, dừng ở một bên chắp tay cung kính nói kệ tán tán Phật :

    «  Chư Thiên chín vạn ở chỗ Phật
    Nhứt tâm thích muốn Phật công đức 
    Không diệu không trầm không tham hối
    Không cao không hạ lạy Thế Tôn
    Dứt giống sanh tử trụ vô minh
    Nhổ gai phiền não xô núi mạn
    Giỏi nhổ tên độc chữa ghẻ nhọt
    Tinh tấn chẳng lười thân viên mãn
    Diệt trừ phiền não giải triền phược
    Dứt hết kiết sử rời ôn náo
    Không và tướng là Phật hạnh
    Tâm không nguyện cầu tất cả cõi
    Trừ gốc khát ái bỏ vô minh
    Những bốn điên đảo đều xa lìa
    Phật biết thiệt tế đời không biết
    Phàm phu nghe sợ như săn bẩy
    Chúng sanh chấp thân chẳng biết không
    Bị tối vô minh ham thế gian
    Thấy chơn như xem đời trống rỗng
    Hiển chơn trí nên được tịnh nhãn
    Bày ngũ ấm không danh sắc không
    Giới chẳng phải có xứ cũng vậy
    Pháp nầy pháp khác chỉ danh tự
    Pháp danh tự Phật dạy là không
    Như ảo sư hóa làm hình tượng
    Không ngã không nhơn chúng sanh mạng
    Các ấm giới và mười hai xứ
    Ðều là ảo hóa lời Phật dạy
    Như thợ khéo vẽ hình bạch tượng
    Cao thấp màu vóc đều giống hệt
    Chỉ gạt mắt ngu thiệt không voi
    Pháp giới bình đẳng ngu tự mê
    Phật dạy rõ như trái trong tay
    Người trí chẳng mê khéo học Phật
    Phật đại trí huệ soi sáng đời
    Chuyển diệu pháp luân độ chúng sanh
    Tôi nguyện giác ngộ đại Bồ đề
    Chuyển diệu pháp luân như Phật chuyển
    Nơi người thế gian mê mất đường
    Tôi sẽ độ họ như Phật độ ”.

    Ðứ Thế Tôn biết thâm tâm tin ưa của chin vạn trời Tứ Thiên Vương và Tứ Thiên Vương nên hiện tướng mỉm cười, từ miệng Phật phóng ra nhiều tia sáng năm màu.

    Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi Phật :

    “ Phật cười chẳng phải không nhơn duyên 
    Xin Phật nói rõ cớ mỉm cười
    Thấy Phật cười đại chúng đều nghi
    Ngưỡng mong Thế Tôn giải thích rõ
    Ai phá ma quân ai hết nghi
    Ai quyết định pháp xin Phật nói
    Ai phụng Phật ai cúng Phật
    Ðại chúng đều nghi xin Phật nói
    Phật nói thọ ký chúng nghe rồi
    Sẽ hết nghi ngờ xin Phật nói
    Khiến các chúng sanh nương Phật trí
    Mau được Bồ đề nên thọ ký ».

    Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo rằng :

    «  Lành thay Mã Thắng hay hỏi Phật
    Duyên cớ mỉm cười ông lắng nghe
       vì thương thế gian phải nghe kỹ
    Chín vạn chư Thiên ở trước Phật
    Lòng tin thanh tịnh đã cúng dường
    Nói kệ khen Phật biết pháp không
    Quyết định nơi pháp trụ Phật đạo
    Họ đã từng cúng tám ức Phật
    Vị lai nơi vô lượng ức Phật
    Cúng dường cầu được vô thượng đạo
    Nơi vô lượng Phật nếu chẳng cúng
    Bồ đề thọ kia chẳng ngồi chứng
    Ðời vị lai họ đều thành Phật
    Ðồng hiệu Ðại Trì Phật Thế Tôn
    Chư Phật ấy có chúng Thanh Văn
    Tám mươi hộ trì kiến vô ngại
    Tất cả chúng sanh Phật độ ấy
    Thọ mạng đều tám ức tuổi
    Vô số ức Tỳ Kheo đệ tử
    Lìa trần cấu trụ tối hậu thân
    Phật ấy diệt độ do công đức
    Tạo vô lượng tháp trang nghiêm đẹp
    Vô lượng ngàn trăm na do tha chúng
    Cúng dường chùa tháp lợi người đời
    Hoặc phát đại tâm hoặc chứng diệt
    Chánh pháp trụ thế thời gian lâu
    Ðến tám ức năm do vô lượng
    Do tha Bồ Tát trì chánh pháp
    Chúng Tứ Thiên Vương được thọ ký
    Vì lợi đời thành thục chúng sanh
    Ðại chúng nghe rồi rất vui mừng
    Hớn hở vô lượng thuận lời Phật ”.

Phẩm Tứ Thiên Vương Thọ Ký
Thứ Mười Ba

HẾT

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

CÁC NGÀY VÍA PHẬT

Tháng GiêngNgày mồng một, vía Đức Phật Di Lặc Tháng HaiNgày mồng tám, vía Đức Phật Thích Ca xuất giaNgày rằm,vía Đức Phật Thích Ca nhập diệtNgày 19,vía Đức Quán Thế Âm Bồ tátNgày 21,vía Đức Phổ Hiền Bồ tát Tháng BaNgày 19,vía Đức Chuẩn Đề Bồ tát Tháng TưNgày mồng bốn,vía Đức Văn Thù Bồ tátNgày...

Thống kê

  • Đang truy cập: 600
  • Khách viếng thăm: 598
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 75231
  • Tháng hiện tại: 1732956
  • Tổng lượt truy cập: 63302720

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile