Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.12 Phẩm Hư Không Hành Thiên Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:31 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ lại có tám vạn Hư Không Hành Thiên thấy A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương;, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, Dạ Xoa và Khẩn Na La cúng dường đức Phật được thọ ký, họ đều rất vui mừng hớn hở vô lượng ở trong Phật pháp thân tâm yêu thích.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Hư Không Hành Thiên Thọ Ký
Thứ Mười Hai

    Bấy giờ lại có tám vạn Hư Không Hành Thiên thấy A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương;, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, Dạ Xoa và Khẩn Na La cúng dường đức Phật được thọ ký, họ đều rất vui mừng hớn hở vô lượng ở trong Phật pháp thân tâm yêu thích. Vì cúng dường Phật họ phát khởi tâm dũng mãnh. Vòng khắp ngoài thành Ca Tỳ La tám vạn sáu ngàn do tuần, chư Hư Không Hành Thiên ấy mưa lớn mạn đà la khắp mặt đất dày đến gối người. Họ cúng dường Phật nhiễu Phật ba vòng, nói kệ tán thán đức Phật rằng :”

    “Các căn tịch tĩnh mặt mỉm cười
    Cứu hộ tất cả các chúng sanh
    Thiện Thệ đầy đủ đại từ bi
     Nên làm Thế Tôn Thiên Nhơn Sư
    Như Lai đại chúng đều an trụ
    Ở trong Phật pháp và Niết bàn
    Ðạo Sư hạnh trí Lưỡng Túc Tôn
    Chúng tôi đầu mặt nay đảnh lễ
    Như đêm rằm vầng trăng tròn sáng
    Người đời đều lạy trăng giữa sao
    Như vậy tất cả các thiên chúng
    Thấy Phật mặt cười đều đảnh lễ
    Chứa nhóm khối lớn vô lượng phước
    Cũng lãi thành tựu thân trí huệ
    Ðầy đủ vô lượng oai đức lớn*
    Nên tôi đảnh lễ đấng cứu đời
    Núi công đức đầy đủ thập lực
    Tam đế vô úy lìa tam cấu
    Thành tựu mười tám phAp bất cộng
    Thấy rõ không nghi đấng Ðạo Sư
    Ðầy đủ ba mươi hai tướng tốt
    Tám mươi tùy hảo sự trang nghiêm
    Tâm Phật thắng thượng như đế Tràng
    Nên tôi đảnh lễ đấng vô thượng
    Ðã hay cứu cánh sức trì giới
    Thiên lực quyết định chẳng khuynh động
    Nắm cầm gươm trí huệ tối thượng
    Tối thắng dũng kiện hàng thiên ma
    Nơi sức trí huệ đến bờ kia
    Ðiều ngự Thanh Văn lòng không tiếc
    Tâm Phật tịch tĩnh khắp mười phương
    Ðộ thoát tất cả chúng Nhơn Thiên
    Thế Tôn lAé đấng Thiên Nhơn Sư
    Ðược pháp tịch diệt tối vô thượng
    Thưa vâng bạch Thế Tôn tôi nghuyện
    Cũng sẽ được pháp thắng diệu ấy
    Nguyện tôi cũng sẽ trong Nhơn Thiên
    Ðược các thế gian tìm mến thích
    Như đức Thế Tôn bằng không khác
    Biết rõ tâm thích muốn chúng sanh
    Nguyện tôi làm lợi cho thế gian
    Dùng tâm xót thương tâm đại bi
    Nguyện tôi đều độ thoát được những
    Chúng sanh đọa biển khổ sanh tử
    Nguyện tôi ở trong hang Thiên Nhơn
    Ðược làm Ðại Ðạo Sư vô thượng
    Tôi sẽ giải thoát cõi sanh tử
    Những chúng sanh bị trăm thứ khổ ”.

    Ðức Thế Tôn biết chúng Hư Không Hành Thiên có tâm tín nguyện sâu rộng nên liền mỉm cười.

    Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng :

    “ Phật Mâu Ni chẳng phải không duyên
    Chiếu sáng ba cõi hiện mỉm cười
    Ngưỡng mong Thập Lực nói rõ cho
    Vì chúng sanh nào mà mỉm cười
    Thấy mặt tối Thắng của Như Lai
    Hiện tướng mỉm cười làm chúng mừng
    Tất cả đại chúng đều hoài nghi
    Xin Phật nói rõ nhơn duyên cười
    Xin Ðại Ðạo Sư mau nói rõ
    Nhơn duyên mỉm cười sự lợi ích
    Xin dứt trừ lưới nghi cho chúng
    Xin vua trong Sa Môn tuyên nói 
    Ai làm cho Phật hiện mỉm cười
    Ai ở nơi Phật bày cúng dường
    Khiến ai đạt được đáy sanh tử
    Mong đức Thế Tôn trừ nghi cho
    Ai ở ngày nay động cung ma
    Khiến ma cuồng loạn lòng chẳng an
    Ai ở ngày khiến Thiên chúng
    Thảy đều vui mừng rất hớn hở
    Ngưỡng mong vì tôi mà tuyên nói
    Dứt trừ tất cả nghi cho đời
    Ðại chúng nếu được nghe Phật nói
    Tất cả sẽ đều rất vui mừng ”.

    Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng :

    “ Hôm nay Mã Thắng bạch hỏi Phật
    Việc thọ ký Hư Không Hành Thiên
    Ông hỏi nơi Phật lợi ích lớn
    Cho vô lượng Trời Người thế gian
    Nếu không hỏi nơi đức Thập Lực
    Chẳng được nghe nói lời thọ ký
    Nay ông bạch hỏi nơi Như Lai
    Làm lợi ích lớn cho thế gian
    Không Hành Thiên đây nơi đức Phật
    Dùng tâm mừng rỡ mà cúng dường
    Qua khỏi số kiếp a tăng kỳ
    Dứt ttrừ phiền não được làm Phật
    Từ nơi thân nầy mạng chung rồi
    Liền được sanh trời chỗ thù thắng
    Chỗ vô lượng ức chư Như Lai
    Ðều dung hương hoa để cúng dường
    Ở chỗ chư Phật phát đạo tâm
    Cũng lại tăng tiến tâm Bồ đề
    Bởi nói vô lương nhơn thắng diệu
    Khen ngợi trí tự nhiên của Phật
    Chúng ấy sẽ ở đời vị lai
    Chỗ vô lượng vô biên chư Phật
    Dùng hương hoa tốt để cúng dường
    Cũng nói kệ hay để khen ngợi
    Chư Bồ Tát thân na la diên
    Cúng dường tán thán chư Phật rồi
    Ở đời Như Lai kiếp Hân Hỷ
    Ðược thành trí tối thắng vô thượng
    Phật ấy hiệu là Hoa Tràng Tôn
    Tiếng danh nghe khắp đều kính trọng
    Tám vạn chúng thiên thần Không Hành
    Ðều đồng một kiếp được thành Phật
    Trong cõi Phật ấy không địa ngục
    Cũng không ngạ quỉ và súc sanh
    Cõi ấy cũng không loài Tu La
    Không có tất cả tám điều nạn
    Lúc tám vạn Hành Thiên thành Phật
    Cõi ấy tất cả nhơn dân
    Tất cả chúng sanh thọ vô lượng
    Quả báo như quả trời Ðao Lợi
    Nước ấy chẳng nghe tên ác đạo
    Huống là có người tạo nghiệp ác
    Thuở ấy chúng sanh đều như pháp
    Tất cả đều là chúng điều phục
    Phật ấy độ người vô lượng ức
    Số ấy đông hơn cát sông Hằng
    Tuyên nói pháp vô y vô trước
    Thập Lực độ thoát các chúng sanh
    Phật ấy nhập đại Niết bàn rồi
    Xá lợi lưu bố xây bửu tháp
    Mỗi Mỗi Xá lợi của Phật ấy
    Trong ấy đều hiện thân tướng Phật
    Danh tiếng không hư các thân phần
    Vì chúng sanh ấy hiện thân biến
    Vô lượng ức số các chúng sanh
    Ðều phát tâm vô thượng Bồ đề
    Ðạo Sư trí phương tiện như vậy
    Thọ ký cho chúng Không Hành Thiên
    Tất cả đại chúng nghe thọ ký
    Thảy đều vui mừng rất hớn hở’’

Phẩm Hư Không Hành Thiên Thọ Ký
Thứ Mười Hai

HẾT

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

CÁC NGÀY VÍA PHẬT

Tháng GiêngNgày mồng một, vía Đức Phật Di Lặc Tháng HaiNgày mồng tám, vía Đức Phật Thích Ca xuất giaNgày rằm,vía Đức Phật Thích Ca nhập diệtNgày 19,vía Đức Quán Thế Âm Bồ tátNgày 21,vía Đức Phổ Hiền Bồ tát Tháng BaNgày 19,vía Đức Chuẩn Đề Bồ tát Tháng TưNgày mồng bốn,vía Đức Văn Thù Bồ tátNgày...

Thống kê

  • Đang truy cập: 585
  • Hôm nay: 30941
  • Tháng hiện tại: 2497673
  • Tổng lượt truy cập: 64067437

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile