Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.17 Phẩm Hoá Lạc Thiên Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:34 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ có Hóa Lạc Thiên Vương làm đầu cùng quyến thuộc bảy ức chúng trời Hóa Lạc thấy A Tu La nhẫn đến trời Ðâu Suất Ðà cúng dường Phật được thọ ký, họ đều mừng vui hớn hở, họ đều vừa lòng được an trụ thiệt tế, ở trong chơn như không có nghi hoặc.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Hoá Lạc Thiên Thọ Ký
Thứ Mười Bảy

    Bấy giờ có Hóa Lạc Thiên Vương làm đầu cùng quyến thuộc bảy ức chúng trời Hóa Lạc thấy A Tu La nhẫn đến trời Ðâu Suất Ðà cúng dường Phật được thọ ký, họ đều mừng vui hớn hở, họ đều vừa lòng được an trụ thiệt tế, ở trong chơn như không có nghi hoặc. Họ đồng đứng dậy trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, đầu mặt lạy chưn Phật, chắp tay cung kính khác miệng đồng lời mà bạch Phật rằng : « Bạch đức Thế Tôn ! Như chúng tôi hiểu nghĩa của Phật nói thì tất cả các pháp là chơn thiệt tế, là vô biên tế, là vô ngại tế, là vô trụ tế, là vô tận tế, là bất nhị tế, là phi tế.

    Bạch đức Thế Tôn ! Nói rằng thiệt tế là vì chẳng điên đảo vậy, vô biên tế là vì không hạn lượng vậy, vô ngại tế là vì lìa đối trị vậy, vô trụ tế là vì không tự tánh vậy, vô tận tế là vì vô sanh vậy, bất nhị tế là vì một vị vậy, phi tế là vì chẳng phải có vậy.

    Bạch đức Thế Tôn ! Thiệt tế ấy khắp tất cả chổ, không có một pháp nào mà chẳng phải là thiệt tế.

    Bạch đức Thế Tôn ! Nói là Bồ đề cũng là thiệt tế. Những gì là Bồ đề ? Tất cả pháp là Bồ đề vì lìa tự tánh vậy. Nhẫn đến năm nghiệp vô gián cũng là Bồ đề. Tại sao ? Vì Bồ đề không tự tánh, năm nghiệp vô gián cũng không tự tánh, nên nghiệp vô gián cũng là Bồ đề.

    Bạch đức Thế Tôn ! Nói Bồ đề ấy như tánh vô dư Niết bàn, cũng như tánh nghiệp vô gián. Tại sao ? Tất cả pháp tức là tánh vô dư Niết bàn , cũng là tánh nghiệp vô gián, thế nên vô dư Niết bàn giới tức là Bồ đề.

    Bạch đức Thế Tôn ! Nếu có chúng sanh an trụ sanh tử có thể cầu Niết bàn ở trong thiệt tế, không có người an trụ sanh tử cầu Niết bàn. Tại sao ? Vì thiệt tế không hai vậy.

    Bạch đức Thế Tôn ! Chúng tôi ở nơi đây hiểu rõ không hoài nghi. Nếu ai ở nơi pháp nầy không hoài nghi, phải biết người ấy đã ở nơi Phật quá khứ được thọ ký Vô thượng Bồ đề ».

    Ðức Thế Tôn nghe Hóa Lạc Thiên Vương và bảy ức chúng trời Hóa Lạc nói thọ ký, vì muốn đại chúng vui mừng nên hiện tướng mỉm cười.

    Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi Phật :

    « Ðấng thương thế gian hiện mỉm cười
    Mà chẳng nói nhơn duyên cười ấy
    Thiên Nhơn Ðạo Sư chẳng không nhơn
    Hiện tướng mỉm cười phóng tia sáng
    Ðã thấy tướng cười của Thế Tôn
    Khiến các đại chúng đều hoài nghi
    Ngưỡng mong nói duyên cớ mỉm cười
    Dứt trừ tất cả những lưới nghi
    Chúng ấy nếu được Như Lai nói
    Nghe rồi đều sanh lòng hi hữu
    Làm sạch chơn lộ cho chúng hội
    Làm nhơn duyên xu hướng Bồ đề
    Nếu có chúng sanh còn hoài nghi
    Vì nghi nên khó được Bồ đề
    Ngưỡng mong đại trí dứt nghi hoặc
    Tinh cần mau chứng đạo vô thượng
    Bạch đức Thế Tôn đại chúng nầy
     Chí cầu Bồ đề lìa những ác
    Ðược nghe chư Thiên thọ ký rồi
    Quyết định sẽ thành đại Pháp Vương 
    Nguyện đức Thế Tôn vì xót thương
    Dứt trừ tất cả lòng nghi hoặc
    Thọ ký Bồ đề cho chư Thiên
    Khiến chư đại chúng đều mừng rỡ”.

    Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng:

    “Vì thương thế gian nên hiện cười
    Mã Thắng nay ông hỏi nơi Phật
    Phật đều thọ ký chư Thiên ấy
    Các ông đều phải lắng lòng nghe
    Bảy ức chúng trời Hóa Lạc nầy
    Hay tự thọ ký được thành Phật
    Trong chúng đã làm sư tử rống
    Hay phá ngoại đạo các tà kiến
    Thí như hư không mưa đá khối
    Chắc nát mặt đất không còn nghi
    Phật tử như vậy lìa nghi hoặc
    Tự biết chắc sẽ thành Phật đạo
    Dường như trời lặng đến đêm tối
    Phải biết trăng mọc chắc chẳng lâu
     Phật tử như vậy đủ công hạnh
    Biết  chắc sẽ đủ mười trí lực
    Lại như mặt nhựt lúc đứng bóng
    Nhìn các sắc tượng đều sáng tỏ
    Phật tử như vậy đủ công hạnh
    Tự biết chắc được Nhứt thiết trí
    Dụ như mặt nhựt đến lúc lặn
    Mọi người đều biết mặt nhựt ẩn
    Phật tử như vậy đều tự biết
    Quyết định sẽ được trí tối thắng
    Ví như các dòng đều chảy xuông
    Người trí biết sẽ về biển cả
    Phật tử như vậy đủ huệ sáng 
    Biết chắc sẽ được thượng Bồ đề
    Như người ném đá lên hư không
    Quyết chắc rớt xuống không nghi lự
    Phật tử như vậy đều tự biết
    Chẳng lâu sẽ được Thế Gian Giải
    Người trí pháp nhĩ có thấy biết
    Vì hiểu  rõ pháp chẳng nghi ngờ
    Biết mình có phần Phật công đức
    Quyết định gần nơi trí tự nhiên
    Giả sử na do tha ma chúng
     Hiện Phật bảo ngươi chẳng thành Phật
    Chẳng ngăn trở được tâm ý họ
    Vì đã tự hiểu pháp chơn như 
    Quyết định ở nơi Phật công đức
    Ðều tự nói mình được thọ ký
    Nơi sự thọ ký nầy của họ
    Như Lai đều tùy hỉ tất cả
    Chúng trời ấy tu hạnh Bồ Tát
    Tự mình biết rõ chẳng do người
    Chúng ấy tự nói thành Thiện Thệ
    Như Lai ở đây đều tùy hỉ
    Thế nên Mã Thắng nếu có người
    Muốn được Bồ đề Vô thượng ấy
    Ở nơi pháp nầy phải siêng cầu
    Quyết được tối thắng chỗ an ổn
    Tự thành chánh giác ngộ lý sâu
    Tùy nghĩa như thiệt đều biết rõ
    Thân cận cúng dường thiện trí thức
    Họ chứng Bồ đề chẳng là khó
    Nếu ai ngàn kiếp tu khổ hạnh
    Da thịt gân xương không luyến tiếc
    Nếu người hiểu rõ nghĩa lý nầy
    Phước đây lớn rộng hơn phước trên
     Quá khứ bao nhiêu các đức Phật
    Vị lai tất cả đấng thương đời
    Và cùng hiện tại các Thế Tôn
    Ðều y pháp nầy thành Phật đạo
    Hóa Lạc chư Thiên cúng Phật rồi
    Thảy đều tự biết đệ nhứt nghĩa
    Ðã cùng quá khứ chư Như Lai
    Ngộ nghĩa lý nầy sẽ thành Phật
    Chư Phật chỗ có thắng tam muội
    Và cùng hiện tại định đang trụ
    Trời ấy được vào cảnh giới Phật
    Vì họ đời trược lâu tu tập
    Bảy ức Hóa Lạc chúng trời ấy
    Ở nơi tam muội không còn nghi
    Phật pháp thanh tịnh đã  khéo học
    Nay nơi Phật đạo hiện tu hành
    Vì thế nơi lý sanh tin hiểu
    Nên chánh cần cầu rời mé khổ
    Phải thường thân cận bực đa văn
    Quyết được Vô thượng đại Bồ đề
    Nghe Phật tuyên nói diệu pháp rồi
    Chư Thiên Hóa Lạc và chúng hội
     Thảy đều vui mừng trừ lưới nghi
    Chảy rót thẳng đến đại Niết bàn”.
Phẩm Hoá Lạc Thiên Thọ Ký
Thứ Mười Bẩy

HẾT

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 356
  • Hôm nay: 31773
  • Tháng hiện tại: 881735
  • Tổng lượt truy cập: 60321752

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile