Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.14 Phẩm Tam Thập Tam Thiên Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:33 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ có tám ức chư Thiên Ðao Lợi , Thiên Ðế Thích là tối thượng thủ thấy chư A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương, Cưu Bàn Trà , Càn Thát Bà, Dạ Xoa, khẩn Na La, Hư Không Hành Thiên và Tứ Thiên Vương Thiên cúng dường Phật được thọ ký, họ đều rất vui mừng hớn hở vô lượng, ở trong Phật pháp thâm tâm tin ưa phát tâm dũng mãnh cúng dưỡng Như Lai , liền hóa làm tám ức lầu gác thất bửu nhiều màu trang nghiêm đẹp lạ, nơi nơi giăng rũ những anh lạc xích châu, lưu ly, hỏa châu, tạp châu.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Tam Thập Tam Thiên Thọ Ký
Thứ Mười Bốn

    Bấy giờ có tám ức chư Thiên Ðao Lợi , Thiên Ðế Thích là tối thượng thủ thấy chư A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương, Cưu Bàn Trà , Càn Thát Bà, Dạ Xoa, khẩn Na La, Hư Không Hành Thiên và Tứ Thiên Vương Thiên cúng dường Phật được thọ ký, họ đều rất vui mừng hớn hở vô lượng, ở trong Phật pháp thâm tâm tin ưa phát tâm dũng mãnh cúng dưỡng Như Lai , liền hóa làm tám ức lầu gác thất bửu nhiều màu trang nghiêm đẹp lạ, nơi nơi giăng rũ những anh lạc xích châu, lưu ly, hỏa châu, tạp châu. Mỗi lầu gác đều có trăm cấp tràng môn trang nghiêm. Trong mỗi cấp đều có bốn lầu gác nhỏ trang sức cửa nẻo và tòa sư tử, tràng phan lo(ng trướng lọng màn đều bằng thất bửu. Có thiên đồng nữ xinh đẹp đệ nhứ t hầu nơi lầu gác và tòa sư tử, đánh những nhạc trời. Họ lại hóa làm tám ức xe ngựa thất bửu trang hoàng với những tràng phan lọng báu cõi trời và những âm nhạc trời. Khắp thành Ca Tỳ La ngang rộng sáu mươi do tuần, họ rải những hoa trời mạn đà la, ma ha mạn đà la, mạn thù sa, ma ha mạn thù sa, ca ca la bà, ma ha ca ca la bà, ba lô sử ca, ma ha ba lô sử ca. Hoa được rải dày đến gối. Thiên Ðế Thích lại hóa làm tám ức y la long tượng, mỗi tượng có tám ức đàu, mỗi đầu tượng đều có sáu ngà, trên mỗi ngà có bảy ao bông, trong mỗi ao có bảy bông sen đều có ngàn cánh, trong mỗi cánh sen có bảy thiên nữ, mỗi thiên nữ có bảy thị nữ nhiều thứ trang nghiêm. Nơi khoảng cách lầu gác an trí long tượng, xe báu theo sau, cúng dường Như Lai những lầu gác ấy. Họ lại mua các thứ hương trời hoa trời hoa thất bửu để cúng dường Phật. Các tiên nữ ấy hoặc tấu âm nhạc, hoặc ca hoặc vũ, hoặc động chuyển thân tay rải hoa hương cúng dường. Họ lại hóa làm tám ức mã vương trang nghiêm nhiều thứ rồi ngồi lên  và đem những vật báu cõi trời rải lên Phật. Lại có tám ức âm nhạc trời ở hư khong tự nhiên hòa tấu. Trên tám ức xe thất bửu, mỗi xe đều có một Hóa thiên nữ. Tám ức thiên nữ ấy hoặc ca, hoặc vũ, hoặc tấu nhạc, hoặc động chuyển thân tay rải hoa hương lên Phật cúng dường.

    Lúc ấy tám ức chư Thiên Ðao Lợi nghĩ rằng các Hóa thiên nữ cúng dường Như Lai, tất cả các pháp cũng đều như hóa mà đức Như Lai đã từng giảng dạy. Họ biếyt các pháp như ảo hóa rồi, đối với tất cả pháp chă”ng còn hoài nghi. Họ nhiễu Phật ba vòng, đảnh lễ chưn Phật rồi đứng qua mọ-t phía. Họ biết các pháp như ảo rồi, cũng biết thân mình đồng là ảo hóa, biết những sự cúng dường Như Lai cũng là ảo hóa, pháp của Phật dạy cu’ng như vậy. Ở nơi ảo pháp được không nghi ngờ rồi họ nói kệ tán than đức Phật rằng :

    “ Những hóa nhơn nầy dâng cúng dường
    Tất cả mọi người cũng như vậy
    Ðế Thích chư Thiên và các pháp
    Tất cả thảy đều như ảo hóa
    Như Lai Ðạo Sư cũng như ảo
    Chúng Thanh Văn từ pháp hóa sanh 
     Nơi lời Phật dạy đều không nghi
    Hiểu được thọ ký của Phật nói
    Pháp của Như Lai Thế Tôn nói
    Phàm phu ngu si chẳng hiểu được
    Pháp của Như Lai đã truyền dạy
    Tất cả thảy đều như ảo hóa
    Nếu hang học nhơn và vô học
    Chúng điều phục đệ tử của Phật
    Những người ấy cũng như ảo hóa
    Ở nơi pháp ấy tôi không nghi
    Nếu người ưa thích vắng yên lặng
    Riêng mình không não như kỳ lân
    Chúng ấy tất cả đều như ảo
    Ở nơi pháp ấy tôi không nghi
    Người hành Phật hạnh Bồ Tát hạnh
    Lợi ích chúng sanh chẳng phóng dật
    Họ là Bồ Tát con Như Lai
    Tất cả thảy đều như ảo hóa
    Thiện Thệ Ðạo Sư tự nhiên trí
    Thập lực đại bi trí vô lượng
    Trí huệ tự tại Thế Gian Tôn
    Phật ấy như vậy cũng như ảo
    Như pháp Thế Tôn đã từng dạy
    Thanh lương tịch tĩnh vô sở y
    Pháp được Niết bàn và Niết bàn
    Tất cả thứ ấy cũng như ảo
    Thiện Thệ như pháp vô sở hữu
    Tất cả dường như tánh ảo hóa
    Nơi Phật pháp ấy và trí huệ
    Trong ấy chúng tôi đều không nghi
    Chúng tôi thường nguyện được như Phật
    Thấy tất cả pháp dường như ảo
    Chúng tôi đi trong cảnh giới Phật
    Nguyện được thành Phật khôngcó nghi ».

    Ðức Thế Tôn biết tám ức tròi Ðao Lợi thâm tâm tin ưa nên hiện mỉm cười.

    Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi Phật rằng :

    « Danh xưng vô tỉ đủ công đức
    Như Lai mỉm cười chẳng vô cớ
    Ngày nay Như Lai tại sao cười
    Ngưõng mong nói rõ trừ nghi cho
    Chúng thấy Như lai hiện mỉm cười
    Thấy rồi chúng đều có lòng nghi
    Ngưỡng mong trừ nghi cho chúng ấy
    Khiến chúng chớ ôm lấy lưới nghi
    Chúng chư Thiên kia đều mừng rỡ
    Tán than Như Lai và cúng dường
    Nay Vì ai mà Phật mỉm cười
    Xin Phật nói rõ cho chúng mừng
    Công đức thanh tịnh như trăng tròn
    Ðấng đáng cúng dường xin nói rõ
    Lời Phật phán ra nếu họ nghe
    Chúng ấy mừng rỡ được thành Phật
    Chư Thiên đại chúng dự hội nầy
    Biét tất cả pháp dường như ảo
    Chư Thiên tu học không chướng ngại
    Ngưỡng mong Thập Lực nói sự ấy
    Tất cả đại chúng nếu trừ nghi
    Dùng lòng mừng vui tu thập đạo
    Khởi nguyện tăng thượng chẳng hạ liệt
    Chúng nghe liền phát tâm dũng mãnh ’’.

    Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo rằng :

    “ Mã Thắng nay ông hỏi Như Lai
    Khéo hạp thời cơ lợi ích lớn
    Phật biết chư Thiên mừng vui rồi
    Duyên cớ mỉm cười Phật sẽ nói
    Ông vì chư Thiên hỏi cớ cười
    379Dùng tâm thanh tịnh khéo lắng nghe
    Chư Thiên đại chúng dự hội nầy
    Biết tất cả pháp dường như ảo
    Vô lượng vô ngại tri kiến tri kiến huệ
    Ðời sau lìa tối được làm Phật
    Quá khứ lưu chuyển trong sanh tử
    Ðã cúng dường Phật như hằng sa
    Ở chỗ chư Phật luôn tu tập
    Tất cả các pháp dường như ảo
    Nay ở chỗ ta cũng dâng cúng
    Cũng như các pháp đồng ảo hóa
    Họ sâu tin ưa nơi Phật pháp
    Ðời đương lai họ sẽ thành Phật
    Nơi Phật pháp này họ tu tập
    Không có hư mất không chướng ngại
    Chư Thiên cúng dường nơi ta rồi
    Lại biết các pháp dường như ảo
    Trong kiếp Lực Cân ở đòi sau
    Ðược thành tối thắng Vô Thượng Giác
    Chư Như Lai ấy đều đồng hiệu
    Là Nhơn Ðà La Tràng Vương Phật
    Phật ấy tuyên dạy pháp như ảo
    Ðộ thoát vô lượng ức chúng sanh
    Vì thế các ông bỏ phóng dật
    Tu tất cả pháp dường như ảo
    Người chẳng phóng được ta độ
    Cho đủ Bồ đề phần pháp vậy
    Tinh tấn dường như cứu đầu cháy
    Mau cầu tịch diệt đại Bồ đề’’.

Phẩm Tam Thập Tam Thiên Thọ Ký
Thứ Mười Bốn

HẾT

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Cách gởi bài viết về Ban Biên Tập

Nội quy đăng bài viết :Bài viết trước khi đăng phải hội đủ các điều sau :- Thứ nhất : Trang web chỉ có một mục đích đó là Hoằng Dương Phật Pháp- Thứ hai : Nội dung thuần tuý chỉ có quan điểm, kinh điển, Luật, Luận chính thống của Nhà Phật- Thứ ba : không liên quan bất...

Thống kê

  • Đang truy cập: 357
  • Khách viếng thăm: 347
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 68928
  • Tháng hiện tại: 1899607
  • Tổng lượt truy cập: 67325304

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile